Arsenikförgiftning i Julita 1851

  

Tillbaka

Detta fall ur Oppunda häradsrätt år 1851 rör Stina Cajsa Blomgren/Brynja,  som var min mm systers mans mm.Stina Cajsa Johansdotter föddes i Brynstorps soldattorp 1822-06-24, Julita socken (D). Föräldrarna var soldat Johan Brynja/Larsson och Catharina Persdotter.
Stina Cajsa gifter sig 1846 med Eric Olsson, som tar över anställningen som soldat efter svärfadern 1848. Eric var tidigare soldat i Båsenberga Soldattorp i Västra Vingåker och hade då soldatnamnet Bom. Vid Brynstorp får han namnet Blomberg. Stina Cajsa och Eric får
barnen Johan Erik 1847 och Beata Christina 1850.

I april 1851 inträffar en händelse som blir förödande för familjen. Det börjar med att Eric Blomgren och hans svärfar Johan Brynja råkar i stort gräl om en byggnad som Eric håller på att bygga för svärföräldrarnas räkning. När Stina Cajsa hör detta blir hon mycket förskräckt och är
rädd att mannen ska bli våldsam mot hennes far, som hon uppfattar det, senare på kvällen. Hon försöker förmå en granne att stanna över natten men han avböjer. Då går hon in för att göra kvällsmat, pannkakor. En av pannkakorna strör hon lite arsenik över. Hon går ut och ger
pannkakan till Eric och går in. Sonen Johan Eric går ut och ber om en bit av faderns pannkaka och får det. Johan Erik äter upp sin bit och blir efter en stund illamående och kräks. Han tillfriskar ganska snart. Eric Blomgren blir svårt sjuk de följande dagarna men blir så
småningom återställd. Stina Cajsas avsikt med att ge Eric lite arsenik var att han skulle bli lite opasslig till kvällen och därmed inte kunna gräla med och skada hennes far.

Det blir utredning av Krono Länsmannen Rydberg och så småningom rättegång i juli månad. Stina Cajsa har under tiden förts till Kronohäktet. Under rättegången framgår det trots allt att Stina Cajsa och Eric haft ett gott förhållande, dock har svärföräldrarnas närvaro stundtals gett upphov till ordtvister. Rättegången avbryts och fortsätter i augusti, då man bla har undersökt det pulver som Stina Cajsa haft i sin ägo och befanns vara arsenik. Utslaget blir att Stina Cajsa blir dömd till mista livet genom halshuggning.

Hon förs till Nyköpings Fångvårdsanstalt.

Nedan ses de tillhörigheter Stina Cajsa hade med sig från fängelset i Nyköping till tukthuset i Stockholm.

Förteckning öfver de persedlar, som medföras af till Tukthus-arbete dömda hustru Stina Cajsa Blomgren.

    3 st Bomullshalsdukar 
    1 Svart förkläde
    1 randig tröja 
    1 randig yllekjortel 
    1 d:o linne d:o
    1 Par strumpor
    1 Lintyg

Nyköpings Länsfängelse den 27 Nov. 1852

                    A. Andersson
                   
Slottswaktmästare"

 

 Hon söker nåd för att slippa dödsstraffet av kung Oscar.

Kung Oscar  I  underskrift på dokumenet som beviljar Stina Cajsa nåd i januari 1852. 

 

Straffet omvandlas till 28 dagars fängelse med vatten och bröd, stå uppenbar kyrkoplikt och arbeta i 10 år å tukthus. I fångrullan står antecknat "den 15 mars insjuknat i Raseri galenskap (manie). Den 23 mars "afförd till Hospitalet för prof?? undergående. Den 26/11 återkom."

Tre dagar efter återkomsten från Hospitalet blir hon sänd till Norra Correktionshuset i Stockholm (tukthus) för att avtjäna resten av straffet där. Den 26 september 1854 dör hon i kolera.

Eric Blomgren var verksam som soldat från 1848 och var kvar till 1879.

 

Följande domboksutdrag ur Oppunda häradsrätt är nedtecknat av Ragnar Jonsell.

Oppunda härads sommarting juni 1851 & 161 i Stensjö,Stora Malms socken. Mf 04 Hr AI:70b Mf 4/12

Utdrag
Från Konungens Befallningshafvande i Länet hade den 2 innevarande månad ankommit en så lydande skrifvelse
Till Herr Domhafvanden etc Som Kronolänsman Rydberg till Länshäktet införpassat hustru Stina Cajsa Blomgren från Brynstorp i Julita Socken för det hon den 21 sistledna april ingifvit sin man Soldaten Eric Blomgren arsenik i ändamål att skada hans hälsa… ..Infunno sig nu vid målets företagande Länsmannen Johan Fredrik Rydberg såsom Allmän Åklagare mot Soldaten vid Södermanlands Regemente No 263 Erik Blomgren,hvarjemte bemälta Blomgrens hustru Stina Cajsa Johansdotter från Länshäktet utförpassad af fångbevakningen för Roten inställdes. Tilltalade Stina Cajsa Johansdotter,hvilken var af kort wäxt med något lutande kroppställning och hade ljust hår,blå ögon och blekt ansigte,uppgaf på frågor att hon vore född den 24 juni 1822 vid Brynstorps Soldattorp i Julita Socken,der hennes föräldrar förre Soldaten Johan Brynja och hans hustru Catharina Persdotter ännu bodde att sedan hon i nämnda församlings kyrka på sextonde året gammal första gången begått H.H.Nattvarde,hon år 1846 ingått äktenskap med Soldaten Blomgren med hvilken hon hade två ännu lefvande barn,det äldsta fyra år och det yngsta tre fjerdedels år gammalt; Att hon,som afbrutit bott vid Brynstorp,,hvilket torp öfvertagits af hennes man efter det ofvanbemälde Brynja erhållit afsked och Blomgren i hans ställe blifvit antagen till Soldat,med mannen lefvat i sämja;och att hon tillförene icke varit för brott tilltalad.
Åklagaren ingaf angående den tilltalade ett så lydande prestbetyg:
Soldaten Blomgrens hustru Stina Cajsa Johansdotter från Brynstorps Soldattorp i nedanskrefne församling är född 4 juni 1822,äger godkänd Christendomskunskap communicerade sistledna d 25 sistl Maji ,och har mot hennes fräjd hittinils intet klander varit anmäldt,som härmed intygas Julita d 19 juli 1851 CR Lundquist Pastor Efter upläsande häraf berättade på gifven anledning Soldaten Blomgren,hvilken sade sig vara tjugoåtta år gammal,att sedan han som den 24 sistledna April varit jemte en annan person Jonas Persson i Olstorp, sysselsatt att vid Brynstorp för sina svärföräldrars räkning upptimra en byggnad derunder på förmiddagen råkat i ordvexling rörande nämnda byggnad med sin svärfader,hvilken bodde hos Blomgren hade klockan omkring sex eftermiddagen,då Blomgren och Jonas Persson arbetade med timringen,Blomgrens hustru medförande två pannkakor,kommit och under yttrande att den ena var varmast,skulle lemnas till Jonas Persson,anvisat Blomgren den andra,hvilken Blomgren,som sedan middagstiden ej förtärt något äfven emottog och börjat äta; Att då Blomgrens fyraårige son Johan Erik,som under tiden jemwäl utkommit,bedt Blomgren att få smaka hans pannkaka,hade hustru Blomgren fattat sonen i armen och med yttrande;”den der skall din far ha-du får mat derinne”,medtagit Johan Erik in i stugan; Att Johan Erik likväl om någon stund återigen utkommit till Blomgren,som då ännu icke uppätit hela pannkakan och på begäran erhållit ett stycke deraf,som han genast förtärde,hvaruppå Johan Erik omkring en half timme derefter började kräkas,dervid Johan Erik sprungit in i stugan,der han träffade sin moder och sin mormoder Catharina Persdotter,hvilken sistnämnda föreskrifvit att man skulle gifva gossen söt mjölk efter intagande hvaraf Johan Erik började finna sig bättre och numera vore alldeles återställd; Att Blomgren,som emedlertid förtärt hela den af hustrun anvisade pannkakan med undantag af den del deraf,som blifvit barnt? till sonen efter en timmes förlopp börjat få kräkningar och känna slitningar i magen,då Blomgren ingått och utan att förtära något lagt sig,hvarefter uppkastningarna fortforo till inemot midnatten;och att Blomgren väl derefter i två eller tre dagar känt sig besfvärad af allmänt illamående,men nu mera vore alldeles frisk;tillägganjdes Blomgren att förhållandet emellan honom och hans hustru i allmänhet varit gott,ehuruväl stundom i följd af svärföräldrarnas inblandande i Blomgrens angelägenheter,ordtvister mellan Blomgren och hans hustru förefallit. Stina Cajsa Johansdotter öfver åtalet hörd uppgaf fritt och otvunget att sedan hon på förmiddagen den 24 sistledna April hört ett häftigt gräl äga rum emellan Brynje och Blomgren;samt den sistnämnda då han och Jonas Persson i Olstorp var inne i stugan vid Brynstorp och åto middag derunder Brynje endast en kort stund innan till Stina Cajsa Johansdotter yttrat att ännu tre gräl skulle på aftonen emellan Blomgren och Brynje förefalla,hade Stina Cajsa Johansdotter,fruktande att Blomgren skulle emot hennes fader utöfva någon våldsamhet,några gånger på eftermiddagen utgått till Jonas Persson som jemteBlomgren på sätt denne uppgifvit var med byggnadsarbete sysselsatt och anmodat Jonas Persson att vid Brynstorp qvardröja öfver natten,hvilket dock Jonas Persson enständigt förklarat sig icke kunna; Att Stina Cajsa Johansdotter då likväl utan att för sin fader eller annan person yppa en farhåga i ofvanberörda hänseende fattat föresats att för att göra sin man öfver aftonen sjuk och sålunda sätta honom ur stånd att skada Brynje ingifva Blomgren något arsenik af hvilken vara Stina Cajsa Johansdotter i början af tillhandlat sig utaf en grannquinna ett lod(13.2g).hvilket hon ämnat sjeölf förtära i förmodan att sålunda förbättra sign helsa,och deraf hon jemväl enskilta gånger intagit en del; Att sedan Stina Cajsa Johansdotter deruppå sönderstött en del af den ännu i behåll varande arseniken och i ett fat,i afsigt att göra pannkaka blandat mjöl och rifven potatis eller så kalladt “potatisref”,hon deröfver af den sönderstötta arseniken strött ungefär ett åttondels lod(1.6 g) och omrört detsamma med det förut i fatet befintliga ämnet,samt deraf sedermera på en pannkakslagg bakat en pannkaka,hvarefter och sedan Stina Cajsa Johansdotter jemväl gräddat en annan pannkaka,deruti arsenik ej var blandad,hon emottagit de begge pannkakorna att till sin man och Jonas Persson,hvilka derute var med timmerarbetet sysselsatta,och derstädes på sätt Blomgren uppgifvit,anvisat honom den först gräddade med arsenik blandade pannkakan,hvaraf hon jemväl sett Blomgren börja äta; att Stina Cajsa Johansdotter,då hennes son Johan Erik velat smaka den pannkaka med förtärande hvaraf Blomgren var sysselsatt,sådant förhindrat och medtagit gossen in i stugan,hvarifrån han dock straxt åter aflägsnat sig; att Johan Erik likväl en stund derefter ånyo inkommit och då varit besfvärad af kräkningar samt klagat öfver plågor i magen,i anledning havaf Stina Cajsa Johansdotters moder Catharina Persdotter förordnat att Johan Erik skulle förtära söt mjölk,hvilket äfven skett,hvarefter gossen blifvit bättre; att jemväl Blomgren besfvärad af kräkningar och slitningar i magen efter någon tid inkommit,dervid då kräkningarna fortforo längre tid än Stina Cajsa Johansdotter förmodat,hon af fruktan att den utaf hennes man förtärde arsenik skulle medföra menligare följder än Stina Cajsa Johansdotter afsett erbjudit Blomgren söt mjölk,hvilken han dock vägrat emottaga,att Blomgren väl derefter,på sätt han uppgifvit ett par dagar varit illamående,men att Stina Cajsa Johansdotter,då hon ansett att fara för Blomgrens lif och framtida helsa vore förbi,icke vidtagit någon åtgärd för undanrrödjande af verkningarna utaf giftet; att icke allt utaf det mjöl och potatisref,hvaruti på sätt ofvanberättadt arsenik blandats,åtgått för beredande af den utaf Blomgren förtärda pannkaka,och att återstoden blifvit af Stina Cajsa Johansdotter utkastas å åkern,samt att den del af den sönderstötta arseniken,som ej blandats i mjölet blifvit af Stina Cajsa Johansdotter lagd uti en svart lerburk,hvilken hon uppsatt å vinden. Soldaten Blomgren förklarade att det väl vore möjligt,under middagen ifrågakomna dag till sin hustru yttrat,att gräl jemväl på aftonen skulle förefalla mellan Blomgren och hans svärfader,men bestred deremot riktigheten af Stina Cajsa Johansdotters uppgift,det hon efter det Blomgren börjat kräkas erbjudit honom söt mjölk. Häruppå föreviste Åklagaren en svart lerburk,öfverbunden af ett pappersblad,hvilket var försegladt med Åklagarens och Herr Kapten Baron T.Fleetwoods signatur samt förmälde att uti nämnda burk,som vid visitation i slutet af sistledna januari å vinden vid Brynstorp påträffat och hvilken i Stina Cajsa Johansdotter och förbemälte Herr Kaptens närvaro blifvit förseglad,förvarades ej mindre ett par stycken arsenik,som blifvit funna i Stina Cajsa Johansdotters dragkista,än äfven något sönderstött arsenik,som fanns i burken,då denna å vinden anträffades,och hvilken arsenik,enligt hvad det tycktes,blifvit öfvergjuten af mjölk. Stina Cajsa Johansdotter vitsordade riktigheten af åklagarens berörda uppgifter,men förklarade sig icke minnas huruvida hon gjutit mjölken öfver den sönderstötta arseniken innan en del deraf i mjölet blandades,eller huruvida sådant skett efteråt och endast öfver de arsenikkorn,som öfverblifvit och i burken inlagts……. (Mormodern)Catharina Persdotter uppgaf..att hon väl på aftonen,då gossen Johan Erik inkommit i stugan och varit besfvärad af kräkningar förordnadt att han skulle dricka söt mjölk,men att sådant icke skett i förmodan att gossen förtärt något giftigt ämne utan af orsak att Catharina Persdotter trodde det sans? kommit att fela i den pannkaka,deraf enligt hvad Catharina Persdotter då hörde,Johan Erik ätit ett stycke och att detta förorsakat gossens illamående. Efter anteckande häraf anhöll Åklagaren att målet för Jonas Perssons i Olstorp och andra till äfventyrs tillgängliga vittnens hörande få anstå till annat rättegångstillfälle,dertill Åklagaren ville gå i författning om undersökning å Apothek af den vid Brynstorp erhållna arsenik.. Och fann med bifall till berörda anhållan Häradsrätten skäligt utstaka detta mål att ytterliggare handläggas å Urtima Ting nästkommande augusti..och dertill Stina Cajsa Johansdotter,som emedlertid kommer att till Länshäktet återföras skulle ånyo utrequireras.
 

Forts.
Oppunda härads urtima Ting 1 augusti 1851 & 4 i Stensjö,Stora Malms socken.
Mf 04 Hr AI:70b Mf 8/12
 

Kort (Utdrag av långt protokoll pga genonkopiering delvis svårläst mf, som vid intresse kan läsas i original.)

 Emot protocollet för den 21 juli,som uplästes gjordes det ingen annan anmärkning än att den beskrifna händelse tilldragit sig vid Bergstorps Soldattorp,beläget på kort afstånd från hemmanet Bergstorp,samt att det kärl,hvarest det hos Stina Cajsa Blomgren funna gift förvarades, var en så kallad spillkum och icke burk… Protocoll fördt vid undersökningen af de ämnen som inneslöto i en förseglad spilkum,hvilken tillvaratogs hos hustru Blomgren i Julita den 30 sistledna juni. Nämnda spilkum försedd med Baron Fleetwoods och Kronolänsman Rydbergs Sigiller innehöll utom i ett papper några mindre stycken,äfven på insidan en fastsittande degaktig massa. De stycken som förvarades i papperet bestodo helt och hållet af hvit Arsenik.Det åter på insidan af Koppar sittande ämnet underkastade Kemisk analys,hvarvid utröntes att det innehöll utom andra ämnen,äfven en ej så ringa portion Arsenik syrlighet eller såkallad hvit Arsenik. Westra Wingåkers Apothek den 29 juli 1851 J.P.Schelin Apothekare Utslag Alldenstund Hustru Stina Cajsa Blomgren från Bergstorps Soldattorp i Julita Socken fritt och otvunget inför Rätta erkänt att hon,som i uppsåt att till hälsan skada sin man Soldaten vid Södermanlands Regemente Erik Blomgren den 24 sistledna April till eftervard åt sin bemälte man öfverlemnat en af henne med arsenik förgiftad pannkaka;efter hvars förtärande mannen och insjuknat på sätt,som tydeligen utmärkt förgiftning; Fördenskull och om denna Stina Cajsa Blomgrens frivilliga bekännelse styrkes af vittnen,af hvilka dels hustru Ulla Larsdotter i Apelrotsstugan och Enkan Cajsa Jacobsdotter i Fagerstugan intygat att Hustru Blomgren innehaft af dem anskaffad arsenik,hvaraf hos hustru Blomgren jemväl funnits öfverlefvor,dels husmannen Jonas Olsson i Olstorp,hvilken vitsordad sedan hustru Blomgren på e.m. berörda dag öfverlemnat till sin man Soldaten Blomgren en pannkaka.Blomgren,som deraf förärt större delen omedelbart derefter insjuknat med våldsamma kräkningar; Alltså pröfvar Häradsrätten skäligt döma henne hustru Stina Cajsa Blomgren att jemlikt 17 Cap 1 och 2 && missgerningsbalken genom halshuggning mista livet,skolande af Hustru Blomgrens tillgångar gäldas ej mindre ersättning för wittnen än godtgörelse till Apothekaren J.S.Schelin för undersökning af den hos hustru Blomgren funna arsenik. Dock varder detta utslag understäldt Kongl Majt och Rikets Höglofliga Swea Hofrätts närmare pröfning.Sedan vederbörande underrättas om tiden och sättet att detta Utslag öfverklaga,återförpassades hustru Blomgren till Länshäktet och öfriga afträdde. Forts anknytning
Oppunda härads hösteting november 1854 & 21 i Stensjö,Stora Malms Socken. Mf 04 Hr AI:73b Mf 1/11 Kort utdrag
Förre Soldaten Brynja hade till Tinget utverkat stämning å Soldaten Eric Blomgren med påståenden som innefattas i ett så lydande Memorial Litt Brynja: Wid uprop af målet inställde sig parterna personligen dervid Svaranden förmälde att som kärandens dotter blifvit för emot Svaranden anställt förgiftningsförsök dömd till döden,ehuru hon af Kongl Majt blifvit benådad till lifvet och hennes äktenskap med Svaranden af sådan orsak blifvit uplöst,samt då Käranden icke vore förmyndare för sin ofvanämnda dotter eller för Svarandens med henne sammanaflade barn,bestred svaranden att han Käranden vore behörig att boupteckningsed af käranden äska,hvadan Svaranden icke ville på yrkanden af Käranden sådan edgång fullgöra.Svaranden som medgaf rigtigheten af Svarandens upgifter ingaf en så lydande handling: Litt Skräp Även i följande mål under & 22 har Soldaten Brynja stämt Soldaten Eric Blomgren denna gång för att han mot denne utdelat slag år 1851.

Upp